دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

INKDESIVPS 1
شروع از $6.00 USD ماهانه
1 CPU Cores
1 GB RAM
20 GB SSD Hard Disk
1 IP Address
300 GB Bandwidth
INKDESIVPS 2
شروع از $12.00 USD ماهانه
1 CPU Cores
2 GB RAM
40 GB SSD Hard Disk
2 IP Address
600 GB Bandwidth
INKDESIVPS 3
شروع از $18.00 USD ماهانه
2 CPU Cores
3 GB RAM
60 GB SSD Hard Disk
3 IP Address
900 GB Bandwidth
INKDESIVPS 4
شروع از $24.00 USD ماهانه
2 CPU Cores
4 GB RAM
80 GB SSD Hard Disk
4 IP Address
1500 GB Bandwidth