دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

NVMe 1
شروع از $6.00 USD ماهانه
1 CPU Cores
1 GB RAM
10 GB NVMe SSD Hard Disk
1 IP Address
2 TB Bandwidth
NVMe 2
شروع از $12.00 USD ماهانه
1 CPU Cores
2 GB RAM
20 GB NVMe SSD Hard Disk
2 IP Address
4 TB Bandwidth
NVMe 3
شروع از $18.00 USD ماهانه
2 CPU Cores
3 GB RAM
30 GB SSD Hard Disk
3 IP Address
6 TB Bandwidth
NVMe 4
شروع از $24.00 USD ماهانه
2 CPU Cores
4 GB RAM
40 GB SSD Hard Disk
4 IP Address
8 TB Bandwidth
NVMe 5
شروع از $30.00 USD ماهانه
3 CPU Cores
5 GB RAM
50 GB SSD Hard Disk
5 IP Address
10 TB Bandwidth
NVMe 6
شروع از $36.00 USD ماهانه
3 CPU Cores
6 GB RAM
60 GB NVMe SSD Hard Disk
6 IP Address
12 TB Bandwidth