دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

WIN-VPS-2GB
شروع از $12.00 USD ماهانه
1 CPU Cores
2 GB RAM
30 GB SSD
1000 Mbps Port
1 IP Address
2.5TB Bandwith
Virtualizor/KVM
Docker/Custom ISO
Free Ipv6
WIN-VPS-4GB
شروع از $24.00 USD ماهانه
2 CPU Cores
4 GB RAM
60 GB SSD
1000 Mbps Port
2 IP Address
5TB Bandwith
Virtualizor/KVM
Docker/Custom ISO
Free Ipv6
WIN-VPS-6GB
شروع از $36.00 USD ماهانه
3 CPU Cores
6 GB RAM
90 GB SSD
1000 Mbps Port
3 IP Address
7.5TB Bandwidth
Virtualizor/KVM
Docker/Custom ISO
Free Ipv6